کوک میزند دلم بی وقفه

خواب را با قهوه

....

هیچکس نفهمید

....