من دارم ایمان میارم که هر چیزی سر جاشه ، اونجور که باید باشه ، تا واژه هایی مثل شور و عشق و دلتنگی از نوع غیر کس شعرش معنا پیدا کنه .

من کم کم دارم لبخند میزنم به همه ی چیزایی که یه روزی فکر میکردم شت شت شت که اینجوریه .

و تو  منو به وجد میاری ، دستم رو به نوشتن ، چشام رو به برق و قلبم رو به هیجانات دخترانه ی کودکانه .

من دارم میبینم که خوشبختی نه خیلی سفت ، ولی خب ، بغلم کرده .

بقیه رو کاری ندارم .

ولی تو ، همیشه باش :)