دلم یه دل سیر زندگی بی سبک سنگین میخواد

همون جا وزن کنم

همونجا اعلام کنم

آرزومه این

نشخوار نکنم

تو ذهنم

دلم

سرم

کلام  رو

احساس رو

نظر رو

نقد رو

قشنگ آرزومه این

که راحت باشم 

خودم باشم

به همون راحتی که به دنیا اومدم

به همون راحتی که قراره بمیرم