فیس بوک را بستم

وبلاگ را باز کردم

رفتم توی آینه به خودم نگاه کردم

انگار

با دخترک بیست ساله ی شاکی 6 سال پیش هیچ فرقی نکردم

پیر نشدم

احساس خوبی بود

شادی

لبخند

برق چشم

سبکی