هاها

یکی نگرفت دستمو 

هدایتم کنه

من سر به راهم

ریاضیو ادامه دادم

اگه نه

اون نوشته های 84 نباید استپ میشد

اون نوشتنا

و اون احساس کردنا

نباید

که امروز

همه ی حسسامو حواله بدم به تخمدانم

و گراف کالرینگ ادامه بدم

نمیدونم

گاهیم آدم واقعن نمیدونه چی درسته چی غلطه

یعنی واقعیتشو بگم

من کاملن نمیدونم

اما برا حفظ زندگی اجتماعی چاره ای نیست

باید با جماعت همراهی کرد

ولی باید اعتراف کنم که من اون زیر میرا

خودمو ادامه میدم

 

...

در پی جو ناشی از خواندن مطالب قدیمی وبلاگ نوجوانم

:D