جهان برای کسی که می انديشه ، کمدی

و برای کسی که حس ميکنه ، تراژديه  ....

نه که بگم کدوم بهتره ولی ...

و گاهی چقدر قشنگ و آروم آدمای زندگيمون دليل ميدن دستمون برا اون کاری که ميخوايم انجام بديم و حس ميکنيم درسته و گاهی چقدر قشنگ آدمای زندگيمون حس ميدن بهمون برا اون کاری که عقلمون ميگه درسته