برآیند نیروهای مثبت و منفیت 

....

منفی شده

شرمنده

.