چشمان پفی

آینه

من

خسته

گه

بالش خیس

خودم را ناز میکنم

خودم را میبوسم 

من و آینه

به هم میخندیم