...

و زوربا گفت : میدونی چرا دنیا انقدر آشفته شده ؟

- چون آدما حرفاشونو ناتموم میذارن ، چون نیکیهاشونو تکمیل نمیکنند .