با تشکر از خداوند که مذهب آفرید

.

با تشکر از راس هرم جمهوری اسلامی عزیزم ، مقام معظم رهبری ، که با رفتارها و پیامهای دلنشین واژه ی مشروعیت را برایم اثبات کردند

.

با تشکر از عدالت

.

با تشکر از دموکراسی

.

با تشکر از امیدهای به دیوار خورده

.

با تشکر از شفافیت اوضاع ، سلامت اوضاع و صحت اوضاع

.

با تشکر از محصولی که صدق صادق بودنش چه محصولات که به جیبش نزده

.

با تشکر از اقوام کرد و لر ، که واژه ی تعصب و غیرت را برای من تهرانی بی در و پیکر معنا کردند

.

با تشکر از معنای اکثریت

.

با تشکر از فریاد

.

با تشکر از امید

.

با تشکر از کروبی لر و موسوی ترک

.

با تشکر از تمام احساسات متناقض

.

با تشکر از اکثریت ملت ایران

.

با تشکر از مناظره های هیجان انگیز

.

با تشکر از گوگولی عزیزم که به من حقیر افتخار داد 4 سال دیگر به عنوان نماینده ی " ملت" ایران پاسخگوی

غربیان در بلاد غرب باشم

.

با تشکر از تمام نخبگان فعال در سلولهای ایران عزیزم

.

با تشکر از جامعه شناسان و آگاهی رسانان

.

با تشکر از خودم و سایر مغزهای با پتانسیلی که به فکر فرار هستند

.

با تشکر از تمام لحظاتی که به عشق واقعیتی مثلن وطن از پوشش نرمال حیوانوارمان بیرون میآییم و جز مطلبات شخصی ، عشقی بزرگتر و وسیعتر طلبیدیم و خفه شدیم

.

با تشکر از جوانیم که اینگونه میگذرد

.

با تشکر از این جمله که هر مطالباتی بهایی دارد

.

کللن ، با تشکر