دلمشغولیهای غیر تخمی دخترانه را یا باید با ساز زد یا باید کشید یا باید نوشت یا باید خفه کرد . دلمشغولیهای تخمی و غیر تخمی پسرانه را هم باید گفت