زبان ، چکش است و پیچ گوشتی نیست چون اول چیزها میخ است و پیچ نیست ولی بعدترچیزها پیچ میشود و دیگر میخ نیست و پس لزوم پیچ گوشتی الزامیست .ولی پیچ گوشتی پس چیست وقتی امروز دیگر میخی در کار نیست و نیاز به پیچ گوشتی ضروریست

.

مغازه ها بد فرم نون و گوشت و کوفت میفروشند و پیچهای بیچاره ، بی چاره ماندند و... به حق که جای پیچ گوشتی فروشی خالیست

...

  و پیچهای بیچاره به بهانه ی یافتن چاره ، دور خود میپیچند تا شاید خود کفا و بی ابزار سفت بپیچند .ولی دنیای مکانیک خود کفایی را حالیش نیست .ابزار ، مغهوم غریبیست

...