جنگلبان چه تقصیری دارد ؟

اره و تبر ارزان شده است ...

جنگل پر از ریشه است ،

هرچند

درخت ندارد ...

شاید دسته ی تبر ، درخت حرامزاده ای بوده است ...