اینکه دوستای یه آدم در مورد یه آدم  با پوزخند نظر بدن 

و اینکه یه آدم برا یه سری آدمای دیگه در نقش یک جنتلمن یا جنتلومن اساسی ظاهر بشه

نشون دهنده ی اینه که دنیای تاتر و فیلم از داشتن چه ستاره ای محرومه