زندانت کردن عزیزم ؟

بینهایت جون ، زندانت کردن ؟

باید بچه هام به دنیا بیان که سکوتم رو بشه بشکنم

و

بیام کمکت

به بچه ها بگو زودتر به دنیا بیان

باشه عزیزم ؟

به بچه ها بگو زودتر به دنیا بیان تا من سکوتمو بشکنم