کار دنیا هم نمیماند به یک سامان ،

در نمیگردد به یک پاگرد یا یک پاشنه جانم !

آه، باور کن فلانی جان!

من در این زندان بی فریاد

میشناسم تیره بختانی که خود را نیز نشناسند .

میشناسم بینوایانی که حتی اسم خود را نیز برده اند از یاد !

. اخوان.