... دلا از غصه سیاس

آخه پس خونه ی خورشید کجاس ؟

قفله ؟ وازش میکنیم !

قهره ؟ نازش میکنیم!

میکشیم منتشو

میخریم همتشو ...

... دیگه ده مثل قدیم نیس که از آب در میگرفت

 باغاش انگار باهارا از شکوفه گر میگرفت :

آب به چشمه ، حالا رعیت سر آب خون میکنه

واسه چارچیکه ی آب ، چل تارو بی جون میکنه .

نعشا میگندن و میپوسن و شالی میسوزه

پای دار ، قاتل بیچاره همونجور تو هوا چش میدوزه

-                                     " چی میجوره تو هوا

-                                      رفته تو فکر خدا ؟ ... "

-                                   ؛؛ نه برادر! تو نخ ابره که بارون بزنه

-                                      شالی از خشکی درآد ، پوک نشا دون بزنه :

-                                       اگه بارون بزنه !

-                                       آخ ، اگه بارون بزنه ... 

                                                         شاملو

 

شاملو ...

 

؛