فاصله خیلی زیاد نیست ... این سوی شهر است و آن سوی شهر ...

 اینطرف ... عروسی ... به اندازه ی غذای چند هفته ی تو دورریختنی هست ...

و در آن سوی شهر ... تو برای تهیه ی فقط وعده ای گوشت برای فرزندانت خودت را میفروشی ...

شاید ... آری ، روزگار غریبیست نازنین من ...