سودای تو را هرشب ، تا صبح  ، میخوابم

صحبای لبانت را در خواب مینوشم

در میکده ها مستیم هر صبح تا هر شب

ساغر به لب و در ابر هر شب تا هر شب