صبر کن دخترم !

کمی دیگر صبر کن

تا شب چیزی نمانده

آسمان را میتکانم

و دامنت را پرشکوفه میکنم .

بی ستاره

کسی عروس نمیشود .