خورشید ، افکار ِ مزاحم را بخار میکند

خاک ، چالِشان میکند

کِرمهای خاکی میخورندشان

و اینطوری ، ما ، صمیمانه اکو سیستم را پاس میداریم در این صبح بهاری سوم ژوئن