... چون دوست دشمنی کرد ، دیگر چه میتوان گفت ؟

با یار ناجوانمرد دیگر چه میتوان گفت ؟