گریه نکن که ...

پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست ...