... دقت که کنی ميبينی همه يا کورن ، يا خودشونو به کوری زدن ...

راستی ...

فکر ميکنی خدا تو کدوم دسته باشه ؟ ....