کمالاتت رو قاب میکنم ، میذارم تو سیستم اس آی ِ انسان پسندیم بعد از این آریای عزیز