خواسته ام زیاد است . میخواهم دیوانه ای باشم که دیگر چیزی ندارد جز یک قلب  ...

بیا پرواز کردن رو امتحان کنیم ...

زیادی راه رفتیم ...