به جستجوی آرزوهایم نیستم در به در

آرزوهایم هستند فقط باید

برخیزم و برآورده شان کنم

یا بدوم و برآورده شان کنم

اگر نمیدوم برای چیزی ، یعنی آرزو نیست

اگر میدوم برای چیزی ، یعنی آرزوست

پیرهای موفق میگویند به همین سادگیست  .

مقیاس مفید بودنِ فاصله ی بین تولد تا مرگ را بابابزرگ میگفت

همیشه با خطهایی که به چوبهای آرزوهایت میزنی ، بسنجج

تابستان 77 نمیفهمیدم بس که نوجوان بودم

 تابستان 90 میفهمم ، بس که جوانم