دوست های زیادی میآیند و میروند . دوستهای زیادی میآیند و میآیند و باز میآیند و باز هم میآیند و بعدش باز میآیند . باید اعتراف کنم لحظه های قشنگ زندگیم را آمدن و رفتنها میسازند اما قشنگتریننننننننن لحظه های زندگی را میسازند دوستهایی که میآیند و میآیند و میآیند و بعد باز هم ... میآیند .