.................................

فرض کن خوابیدی و خواب دیدی رفته ای بهشت

و فرض کن آنجا گلی شگفت و زیبا چیدی .

و فرض کن بیدار که شدی گل دردستت بود .

وای ، آنوقت چه ؟