حکایت من و تو، حکایت ورتیگو و هیچکاک است

ده سال پیش در شعرهایم، حکایت کویر و باران بود

تو که بزرگ شدی، دنیا پیچیده شد

کویر، ورتیگو شد

باران، هیچکاک

دفعه ی بعد برایت به چینی شعری از چن کن گ خواهم گفت

فارسی ام را که نفهمیدی