اگر مادلن بود و يهودا ،  اما هوا گاهی هم بوی مسيح را ميگرفت ، نه ؟