اسب می اندیشد ، سگ می اندیشد ،

گوسفند می اندیشد ،

انسان ایستاده بین مرگ و زندگی

می اندیشد ،

ماهی اما هرگز نمی اندیشد

او همه چیز را می داند ...

Pop Iggy