يکی جان می دهد بر صليب
گناه می روبد از آدم!
يکی ماه ميشکافد ،

  يکی دريا،
به اشاره ی انگشت...

راه می گشايند

بيراهه می روم

ايمان می آورم به آيه های درخت
  به سبزِ ِ روشنِ برگ
      به روح ِ زمين... 
      قسم!

دور است راهِ ‌آسمان!

{ سوده }