خنده دار است... نیست؟

 عوض کردن کانال تلویزیون

بی وقفه

چهره ها را می بینی

اما

هیچ کدام واقعی نیست

ترسی آشکار کننده

رو در روی تو

تکون بخور

تکون بخور

بیشتر ، کمتر

 

صورتها

 

حرف می زنند

 

اونا

 

با چی پر شدن ؟

 

چطوری داخل اون شیشه جاگرفته ن ؟

 

کی اونا رو آونجا گذاشته ؟

 

چیز دیگه ای نیست ؟

 

تو این دنیا که هست

 

دنیا که هست

 

اینها مردم من نیستن

 

مردم من کجا رفته ن؟