~ امروزی ها ~ چقدر به هم ریخته اند ، درهم برهم ، ناامید ، آشفته ، گم ، مضطرب ...

     ..........

من میگویم بعضی حالتها ~امروزی ~ نیستند ، با این همه قانون و قیمت جور در نمی آیند ، شاید باید فراموش شوند ...

  ..........

از بیرون که نگاه کنی ،

~ امروزیها ~ ناامیدیهای خیلی فیلسوفانه میگیرند ، غمشان را با سیگار کم میکنند ، بوسه هایشان و چشمهایشان اضطراب دارد ، امروز پر میشوند ، فردا خالی میشوند ، گم میشوند ...

از درون که نگاه کنی ،

همه ~امروزی~ میشوند ...