روبروش وایسادم. لعنتی رو میشناسم. سالهاست میشناسمش. هرچقدر میبینمش ولی باز ازش سیر نمیشم. چشماش برای من طومار خواسته هاست. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
قطار رفت مسافر ماند چمدانش را برداشت پناه گرفته زیر کلاه لبه دارش پا در شهر جدید گذاشت سلامی و لبخندی طبق معمول هزاران روز پیش سلام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 33 بازدید
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
9 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
9 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
13 پست
خرداد 90
33 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
9 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
10 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
13 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
13 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
6 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
7 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
9 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست
کرسی_شعر
9 پست
گفتگو
9 پست
کودک_درون
12 پست
تکرار
11 پست
غمگینانه
27 پست
آرزو
37 پست
عاشقانه
47 پست
رهایی
10 پست
سفر
31 پست
دلتنگی
25 پست
مرگ
16 پست
غربت
36 پست
نسبیت
12 پست
گنج
14 پست
زندان
9 پست
فقر
10 پست
امید
14 پست
درد
1 پست
ضد_نسبیت
1 پست
شروع
4 پست
زمان
3 پست
اشتباه
7 پست
ضد_تکرار
3 پست
جنگ
3 پست
باران
1 پست
دروغ
1 پست