از راست نرنجیم ولی

ب :صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

    نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

    گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

   هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 

الف : باز هم میزنی ؟

ب : چرا که نه .

 

الف : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

      نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

      گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

     هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 

الف : ببخشیدها ، اما باز هم میزنی ؟

 

ب : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

    نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

    گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

   هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 

الف : من واقعن شرمنده ، آخرین بار ، بعد میروم .

ب : خوشت آمده ها .

الف : خیلی .

 

ب : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

    نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

    گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

   هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 

ب : خب ، حالا تنها نرو . برویم ؟

الف : برویم .

 

الف و ب : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

               نازکم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

                 گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

                   هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

 

/ 0 نظر / 14 بازدید