آسمان ِ دل

آسمان ، پُر است از ابرهای پاره پاره

که جَو ، جدایشان میکند از هم

آسمان ، قشنگ است

آسمان ، گرفته است

دلم ، پُر است از بندهای پاره پاره 

که جَو ، جدایشان میکند از هم

دلم ، قشنگ نیست

دلم ، گرفته است

امروز ، چرخ خیاطی خریدم

با کلی نخهای کلفت

که کوک بزنم دلم را سر به سر

چندین بار

از سر به ته

از ته به سر

که پاره پاره نباشد

که جدا نباشد

دلم ، آسمان نیست

حتا 

آسمان که میبارد ، قشنگ است

دلم که میبارد ، قشنگ نیست

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید