استاد میگوید مایاکوفسکی و تو زمزمه میکنی تمام آن شعرِ چند صفحه ای را در این گوش ِ من و میروی .

این گوش ِ لعنتی ، بد عادت شد . دیگر ، ادامه ی استاد را نمیشنوم .

/ 0 نظر / 11 بازدید