سودای خوش / سودای مشترک با بهرام جی

یک : در سرم از عشقت / این سودا چه خوش است

http://www.youtube.com/watch?v=PaicaXtoy-4

موزیسین جوان ، این آهنگ را میگذارد و میگوید بروید توی این آهنگ . یکسری که بدون علف نمیتوانند . پس میروند با گوسفندان چرا .یک سری هم بدون عرق نمیتوانند .  میروند ورزش .

موزیسین جوان میگوید به تعداد آدمها راه هست برای رفتن توی این آهنگ .

یکسری از چرا برمیگردند . یکسری از ورزش . موزیسین جوان راست میگوید . آهنگ را ده بار میگذارد یا بیشتر . همه توی حالند . انگار توی آهنگند . انگار ، توی سودای خوشند .

 

دو : زهی عشق و زهی عشق که ماراست خدایا

http://www.youtube.com/watch?v=M7gDEwUb4_Q

موزیسین جوان میگوید ، خوش است دیگر ، خوش است .

 

سه : هم خود را دیوانه کن ، هم ...

 http://www.youtube.com/watch?v=d_AYnRnknBo

موزیسین جوان میگوید : شب را همینجا میمانیم .

/ 0 نظر / 47 بازدید