میخوام بدم زیر نافم رو تتو کنم تابستونیه بندازم بیرون

میخوام بدم زیر نافمو تتو کنم : رفیق بی کلک مادر

یعنی خود مفهوم مطلق محبت """" بی دریغ """"

بهشت کمه بندازن زیر پات

جدی میگم

/ 2 نظر / 13 بازدید
مثل همیشه

خب چرا اونجا آخه ؟ پشت گردنت تتو کن ... مردم رو هم تحریکنکن با مادرت [خجالت]