استاد حرف خوبی زد

گفت هزار جور تحلیل هست

اگر کسی اولش که او را دیدی خوب بود آنطور که تو میگویی خوب و بعد ، بد شد به تعریف تو بد

بدان جاذبه ات در اول آنچنان زیاد بوده که توانسته ان آدم را خوب کند آنطور که تو میگویی خوب

حالا اگر جاذبه ات بیشتر از ٢، ٣ هفته خوبش نگاه داشت آنطور که تو میگویی خوب ، علم روانشناسی ثابت میکند جاذبه ات واقعن جاذبه بوده

حالا اگر بد شد ، آنطور که تو میگویی بد ، مهم نیست

از آن بعد به قضیه نگاه کن ، که آدمی آنطور که تو میگویی بد ، به خاطر وجود تو ، قابلیت پیدا کرد که تبدیل شود به چیزی آنطور که تو میگویی خوب

این خیلی چیز است

اصلن همین است ، که خیلی چیز است

یک آدم ، تعداد انگشت شماری در زندگی تاثیر میگیرد

استاد به قانون کارما معتقد است

رادیو هد هم معتقد است

من هم معتقدم

استاد عالیست

یک چیزی مثل پیام آور

/ 0 نظر / 14 بازدید