قدر این بدن را بدان !

رقاص حرفه ای میگوید و نیم ساعت میچرخاندم .

چه انرژی ای دارد 

خسته ، دراز میکشم روی چمنها 

و گریه ام میگیرد از تمام لحظه های قدر ندانیم

چشمهایم را میکنم به چمنها

سالهاست سجده نکرده ام

پیشانی به خاک خشک

امروز ، خرداد است 

ماه ِ زلزله ، ماه ِ تو ، ماه ِ ندا

خاک مرطوب میشود

من ، سجده ، میکنم

دیگر ، هرروز ، سجده میکنم 

/ 0 نظر / 7 بازدید