همنوایی شبانه ی باران با آسفالت با چرخ های اتوبوس

تغییر رنگ آرام آرام برگ ها

ما و پاییزی دیگر که دور از همه ی دودوتا چهارتاهای ما

و بازی های ما هرسال شروع می شود

و امسال هم

شروع شده 

پاییزی از جنس "دیگر"

/ 0 نظر / 13 بازدید