سیال ذهن

هواس ندارم

انگار همه چیز محیا شده بود که هواس را بگیرد آن هم به این فرم

دیگران دلخور این هواس پرتی میشوند ، بشوند

عادت میکنند .

قضیه این است که این ذهن ، آرام و قرار ندارد .

هرچقدر آب و دانش میدهم در قفس هم آرام نمیشود که

در قفس را باز میکنم ، با یک کاسه آب بدرقه اش میکنم : به امید خدا ذهن سیال ، به امید خدا .

/ 0 نظر / 15 بازدید