بخوان

مرا بخوان

به پاس آن صدای پاک که میرهاندت تو را

مرا بخوان

مرا بخوان

به شاهراه عشق ناب

 به آسمان چون سراب 

مرا بخوان 

مرا بخوان

 به اشکهای بی کران و گریه های بی زیان 

مرا بخوان 

مرا بخوان

 به نامهای بیگناه و قصه های پر ز آه 

مرا بخوان 

مرا بخوان

مرا ز مستی شراب

 ز نور سرد آفتاب 

مرا بخوان 

سپس ز خود و ز این جهان چون خزان مرا بران 

 

................

اسفند 89 / مونترال

/ 0 نظر / 12 بازدید