خورشید ، افکار ِ مزاحم را بخار میکند

خاک ، چالِشان میکند

کِرمهای خاکی میخورندشان

و اینطوری ، ما ، صمیمانه اکو سیستم را پاس میداریم در این صبح بهاری سوم ژوئن

/ 3 نظر / 15 بازدید
ع.ش

می خوانمت ... چنان که غم ِ کهنه ... شعر را ...

رضا

سلام آتوسا جان احساسات لطیفی دارین .. [گل]