ماه ِ دور

ماه ِ کامل ، کوچکست از این پایین

تو ، کوچکی از آن بالا

تو ، در منی بر این پایین

ماه ، بَرماست در آن بالا

چرخها  میدوند جاده را

جاده در سکوت میماند

تو ، برجا ، میمانی

من ، درجا ، میخوانم

درختها ، باشکوه ، پس میروند

درختها ، بی شکوه ، پیش میآیند

ماه ِ کامل ، کوچکست از این پایین

درختها به سیاهی میمانند 

.

........

تیر 90 / از اتاوا به مونترال

/ 2 نظر / 12 بازدید
...

و عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند

...

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر چه دره های عجیبی